Istruttori Minisub

Gianfranco Bagnariol

Istruttore MiniApnea – MiniAra FIPSAS-CMAS

Giorgio Testa

Istruttore MiniApnea – MiniAra FIPSAS-CMAS

Angelo Rossi

Istruttore MiniApnea – MiniAra FIPSAS-CMAS

Luca Lis

Assistente Istruttore MiniApnea FIPSAS-CMAS

Massimo Sartori

Assistente Istruttore MiniApnea FIPSAS-CMAS